Regulamin systemu zbierania punktów

Regulamin systemu zbierania punktów w sklepie internetowym fryzomania.pl

 

§ 1

Słownik pojęć

 1. Organizator – Paweł Grabski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „COMPLEX” Paweł Grabski, z siedzibą przy os. Centrum 2, 66-300 Międzyrzecz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5961570356, REGON: 211047610.
 2. Sklep – internetowy sklep działający pod adresem www.fryzomania.pl, objęty Programem.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, będąca konsumentem i dokonująca zakupu towarów w Sklepie, spełniająca wymogi niniejszego Regulaminu.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Program – program lojalnościowy dla Uczestników.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności artykuły fryzjerskie i kosmetyczne.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie, dostępnym za pośrednictwem strony Sklepu.
 2. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.
 3. Program rozpoczyna się w dniu 2 listopada 2015 r. i prowadzony jest do dnia jego zakończenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim 2-tygodniowym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu dokonane zostanie za pośrednictwem strony Sklepu.
 5. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej, chyba że inaczej wynika z treści niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator może porozumiewać się z Uczestnikiem, a Uczestnik z Organizatorem poprzez pocztę e-mail (sklep@fryzomania.pl), telefonicznie pod numerami 95 742 03 05 oraz 508 273 057 (od godz. 9:00 do 15:00), pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Organizatora.
 7. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi w sklepie internetowym Fryzomania.
 8. Celem Programu jest nagradzanie Uczestników poprzez przyznawanie im punktów, w zamian za dokonywane w Sklepie zakupy oraz recenzje wcześniej zakupionych Towarów. Punkty gromadzone są na indywidualnym koncie Uczestnika i mogą podlegać wymianie na rabaty kwotowe obowiązujące na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu.

§ 3

Uczestnictwo w programie

 1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby i podmioty posiadające status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, nabywające Towary w Sklepie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, które spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z obsługą Programu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programem na osobę trzecią. Uczestnik bierze udział w Programie osobiście. Wyłączone jest działanie Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela.
 3. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa, podjęcia decyzji przez Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Programie albo w razie śmierci Uczestnika. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone przez Uczestnika na piśmie i wysłane na adres siedziby Organizatora, tj. os. Centrum 2, 66-300 Międzyrzecz lub mailowo na adres sklep@fryzomania.pl, podając dane umożliwiające jego identyfikację (adres e-mail, imię i nazwisko, adres). Z chwilą zaistnienia okoliczności opisanych powyżej zablokowana zostanie możliwość korzystania z Programu.
 4. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zablokowania możliwości zbierania punktów w Programie. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i zablokowaniu możliwości zbierania punktów w Programie, podając jednocześnie numer telefonu, pod którym Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące postępowania wyjaśniającego. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem, w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

Zasady programu

 1. Uczestnik bierze udział w Programie dokonując zakupów Towarów w Sklepie, gdzie następuje rejestracja zakupu online.
 2. Rejestracja zakupu wymaga zarejestrowania się na indywidualnym koncie Uczestnika. Rejestracja zakupu polegać będzie na cyfrowym zapisaniu danych związanych z zakupem w dedykowanym systemie informatycznym.
 3. Punkty zostają zarejestrowane na koncie Uczestnika dopiero po zakończeniu transakcji (po dokonaniu płatności i wysłaniu Towaru). W przypadku zwrotu zakupionego Towaru punkty z anulowanej transakcji będą odejmowane z konta Uczestnika.
 4. Za każdy zarejestrowany zakup odpowiedniego Towaru Uczestnikowi przyznawane będą punkty w Programie. Ilość punktów jakie Uczestnik otrzyma podane są przy kupowanym Towarze.
 5. Po upływie 2 tygodni od zakupu Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o opinie zakupionego wcześniej Towaru. Uczestnik po zalogowaniu na swoim koncie i po przejściu do zakładki "recenzje" może wypełnić formularz i za pomocą przycisku "wyślij recenzję" przesłać drogą elektroniczną recenzję kupionego przez siebie Towaru.
 6. Za każdą merytoryczną i zaakceptowaną przez Organizatora opinię, Uczestnikowi przyznane zostanie:
  10 punktów – w przypadku opinii o długości do 100 znaków,
  25 punktów – w przypadku opinii o długości przekraczającej 100 znaków.
 7. Recenzja powinna być oryginalna, nigdzie niepublikowana oraz powinna być wynikiem własnej intelektualnej pracy Uczestnika.
 8. Organizator przyznaje Uczestnikowi jednorazowo 50 punktów, w przypadku:
  1) rejestracji indywidualnego konta,
  2) zapisania się na newsletter, przy czym ponowne zapisanie się na newsletter, po uprzednim wypisaniu się z niego, nie jest premiowane punktami określonymi w niniejszym postanowieniu Regulaminu.
 9. Każdy Uczestnik może wymienić posiadane przez siebie punkty Programu na rabaty obowiązujące na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu. Rabat ma charakter kwotowy – 1 punkt to 2 grosze rabatu. Uczestnik wymienia punkty na rabaty samodzielnie w Sklepie, zaznaczając odpowiedni „checkbox” w trakcie składania zamówienia. Uczestnik może sprawdzić stan punktów uzyskanych w Programie w każdym momencie jego trwania w Sklepie lub u pracownika Sklepu.
 10. Maksymalna kwota rabatu, w zależności od uzyskanych w Programie punktów, stanowi równowartość 20% kwoty danego Towaru.
 11. W ostatnim dniu trwania Programu niewykorzystane przez Uczestnika punkty w Programie zostaną rozliczone. Rozliczenie polegać będzie na skasowaniu punktów niewykorzystanych przez Uczestnika do dnia rozliczenia.
 12. W ramach Programu i w celu jego uatrakcyjnienia Organizator przeprowadzać będzie inne niż wymienione w niniejszym Regulaminie działania promocyjne (w tym umożliwiających uzyskiwanie dodatkowych punktów w Programie) dla wszystkich Uczestników Programu. Zasady dodatkowych działań promocyjnych ogłaszane będą za pośrednictwem mailingu oraz na stronie Sklepu.
 13. Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia.
 14. Członkostwo w Programie jest bezpłatne.

§ 5

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Programu bądź z nim związane mogą być zgłaszane w trakcie jego trwania oraz w okresie 30 dni od jego zakończenia. Reklamacja może być dokonana listownie na adres os. Centrum 2, 66-300 Międzyrzecz. Zaleca się, aby reklamacja zawierała adres e-mail Uczestnika, imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

§ 6

Zmiana regulaminu Programu

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu, w szczególności zasad przyznawania punktów Programu oraz ich wymiany na rabaty. Zmiany te w żaden sposób nie będą naruszać praw i obowiązków nabytych przez Uczestników w okresie obowiązywania wersji Regulaminu nieuwzględniającej wprowadzone zmiany.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Sklepu.

 

§ 7

Dane osobowe i przesyłanie informacji drogą elektroniczną

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Programu, w tym uczestnictwa Uczestnika w Programie, jest Organizator – Paweł Grabski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „COMPLEX” Paweł Grabski, z siedzibą przy os. Centrum 2, 66-300 Międzyrzecz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5961570356, REGON: 211047610, adres e-mail: sklep@fryzomania.pl, numer telefonu: 957420305.
 2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr telefonu, nipu oraz nazwy firmy przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest zgoda Uczestnika – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne. Jeżeli jednak Uczestnik nie poda danych, nie będzie mógł przystąpić do Programu.
 5. Organizator może udostępniać dane firmie hostingowej IQ PL Sp. z o.o. ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk, NIP: 583-27-36-211, REGON: 192478853 Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem. Organizator przekazuje Twoje dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazujemy je do Google, w celach analityki internetowej. Dane są przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie do Organizatora na adres e-mail: sklep@fryzomania.pl lub numer telefonu: 957420305.
 7. Organizator przechowuje dane do czasu wycofania zgody przez Uczestnika, ewentualnie do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem https://www.fryzomania.pl/webpage/regulamin-systemu-zbierania-punktow.html. Wszelka korespondencja listowa związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres os. Centrum 2, 66-300 Międzyrzecz z dopiskiem „System punktowy". O dotrzymaniu terminu nadesłania korespondencji decydować będzie data nadania przesyłki (w przypadku korespondencji nadsyłanej pocztą data stempla pocztowego), chyba, że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Programem rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.