Regulamin systemu zbierania punktów do 14 czerwca 2019

Regulamin systemu zbierania punktów w sklepie internetowym fryzomania.pl

§ 1

Słownik pojęć

 

 1. Organizator – Paweł Grabski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „COMPLEX” Paweł Grabski, z siedzibą przy os. Centrum 2, 66-300 Międzyrzecz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5961570356, REGON: 211047610.
 2. Sklep – internetowy sklep działający pod adresem www.fryzomania.pl, objęty Programem.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, będąca konsumentem i dokonująca zakupu towarów w Sklepie, spełniająca wymogi niniejszego Regulaminu.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Program – program lojalnościowy dla Uczestników.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności artykuły fryzjerskie i kosmetyczne.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie, dostępnym za pośrednictwem strony Sklepu.
 2. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.
 3. Program rozpoczyna się w dniu 2 listopada 2015 r. i prowadzony jest do dnia jego zakończenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim 1-miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu dokonane zostanie za pośrednictwem strony Sklepu.
 5. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej, chyba że inaczej wynika z treści niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator może porozumiewać się z Uczestnikiem, a Uczestnik z Organizatorem poprzez pocztę e-mail (sklep@fryzomania.pl), telefonicznie pod numerami 95 742 03 05 oraz 508 273 057 (od godz. 7:30 do 15:30), pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Organizatora.
 7. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi w sklepie internetowym Fryzomania.
 8. Celem Programu jest nagradzanie Uczestników poprzez przyznawanie im punktów, w zamian za dokonywane w Sklepie zakupy oraz recenzje wcześniej zakupionych Towarów. Punkty gromadzone są na indywidualnym koncie Uczestnika i mogą podlegać wymianie na Towary.

 

§ 3

Uczestnictwo w programie

 

 1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby i podmioty posiadające status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, nabywające Towary w Sklepie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, które spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z obsługą Programu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programem na osobę trzecią. Uczestnik bierze udział w Programie osobiście. Wyłączone jest działanie Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela.
 3. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa, podjęcia decyzji przez Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Programie albo w razie śmierci Uczestnika. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone przez Uczestnika na piśmie i wysłane na adres siedziby Organizatora, tj. os. Centrum 2, 66-300 Międzyrzecz lub mailowo na adres sklep@fryzomania.pl, podając dane umożliwiające jego identyfikację (adres e-mail, imię i nazwisko, adres). Z chwilą zaistnienia okoliczności opisanych powyżej zablokowana zostanie możliwość korzystania z Programu.
 4. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zablokowania możliwości zbierania punktów w Programie. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i zablokowaniu możliwości zbierania punktów w Programie, podając jednocześnie numer telefonu, pod którym Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące postępowania wyjaśniającego. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem, w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

Zasady programu

 

 1. Uczestnik bierze udział w Programie dokonując zakupów Towarów w Sklepie, gdzie następuje rejestracja zakupu online.
 2. Rejestracja zakupu wymaga zarejestrowania się na indywidualnym koncie Uczestnika. Rejestracja zakupu polegać będzie na cyfrowym zapisaniu danych związanych z zakupem w dedykowanym systemie informatycznym.
 3. Punkty zostają zarejestrowane na koncie Uczestnika dopiero po zakończeniu transakcji (po dokonaniu płatności i wysłaniu Towaru). W przypadku zwrotu zakupionego Towaru punkty z anulowanej transakcji będą odejmowane z konta Uczestnika.
 4. Za każdy zarejestrowany zakup odpowiedniego Towaru Uczestnikowi przyznawane będą punkty w Programie. Ilość punktów jakie Uczestnik otrzyma podane są przy kupowanym Towarze.
 5. Po upływie 2 tygodni od zakupu Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o opinie zakupionego wcześniej Towaru. Uczestnik po zalogowaniu na swoim koncie i po przejściu do zakładki "recenzje" może wypełnić formularz i za pomocą przycisku "wyślij recenzję" przesłać drogą elektroniczną recenzję kupionego przez siebie Towaru.
 6. Za każdą zaakceptowaną opinię przez Organizatora, Uczestnikowi przyznane zostanie 10 punktów.
 7. Recenzja powinna być oryginalna, nigdzie niepublikowana oraz powinna być wynikiem własnej intelektualnej pracy Uczestnika.
 8. Recenzja musi mieć minimum 100 znaków aby Uczestnik mógł otrzymać 10 punktów.
 9. Każdy Uczestnik może wymienić posiadane przez siebie punkty Programu na Towary. Uczestnik wymienia punkty na Towary samodzielnie w Sklepie. Towary znajdują się w kategorii Towarów: "Produkty w systemie punktowym" pod adresem: http://www.fryzomania.pl/category/produkty-w-systemie-punktowym.html6. Uczestnik może sprawdzić stan punktów uzyskanych w Programie w każdym momencie jego trwania w Sklepie lub u pracownika Sklepu.
 10. W ostatnim dniu trwania Programu niewykorzystane przez Uczestnika punkty w Programie zostaną rozliczone. Rozliczenie polegać będzie na skasowaniu punktów niewykorzystanych przez Uczestnika do dnia rozliczenia.
 11. W ramach Programu i w celu jego uatrakcyjnienia Organizator przeprowadzać będzie inne niż wymienione w niniejszym Regulaminie działania promocyjne (w tym umożliwiających uzyskiwanie dodatkowych punktów w Programie) dla wszystkich Uczestników Programu. Zasady dodatkowych działań promocyjnych ogłaszane będą za pośrednictwem mailingu oraz na stronie Sklepu.
 12. Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia.
 13. Towary w Programie wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
 14. Programem nie jest objęty, tj. Organizator nie przyznaje punktów za zakup następujących Towarów:

1) meble fryzjerskie i kosmetyczne,

2) infrazony fryzjerskie,

3) sauny do włosów,

4) nawilżacze do włosów,

5) suszarki hełmowe

6) duże sprzęty kosmetyczne.

 1. Członkostwo w Programie jest bezpłatne.

 

§ 5

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Programu bądź z nim związane mogą być zgłaszane w trakcie jego trwania oraz w okresie 30 dni od jego zakończenia. Reklamacja może być dokonana listownie na adres os. Centrum 2, 66-300 Międzyrzecz. Zaleca się, aby reklamacja zawierała adres e-mail Uczestnika, imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

§ 6

Zmiana regulaminu Programu

 

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu, w szczególności zasad przyznawania punktów Programu, ich wymiany na nagrody oraz listy nagród w Programie. Zmiany te w żaden sposób nie będą naruszać praw i obowiązków nabytych przez Uczestników w okresie obowiązywania wersji Regulaminu nieuwzględniającej wprowadzone zmiany.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Sklepu.

 

§ 7

Dane osobowe i przesyłanie informacji drogą elektroniczną

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników biorących udział w Programie w celu niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie.
 3. Uczestnik poprzez rejestrację oraz stworzenie indywidualnego konta użytkownika na stronie Sklepu w sposób określony w niniejszym Regulaminie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w § 7 ust. 2.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w zakresie podanym przez Uczestnika Programu w formularzu rejestracyjnym.
 5. Organizator zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych Towarów lub świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Uczestnicy mogą dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Organizatora.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rejestracji zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem http://www.fryzomania.pl/webpage/regulamin-systemu-zbierania-punktow.html. Wszelka korespondencja listowa związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres os. Centrum 2, 66-300 Międzyrzecz z dopiskiem „System punktowy". O dotrzymaniu terminu nadesłania korespondencji decydować będzie data nadania przesyłki (w przypadku korespondencji nadsyłanej pocztą data stempla pocztowego), chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Programem rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.