Regulamin Klub Fryzomania

Regulamin programu lojalnościowego „Klub Fryzomania”

w sklepie internetowym fryzomania.pl

 

§ 1

Słownik pojęć

 1. Organizator – Fryzomania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 3, NIP 5961764356, REGON 521830072, KRS: 0000968379, kapitał zakładowy 6000 złotych, w całości opłacony.
 2. Sklep – internetowy sklep działający pod adresem www.fryzomania.pl, objęty Programem.
 3. Uczestnik – podmiot, dokonujący zakupu towarów w Sklepie, spełniający wymogi niniejszego Regulaminu.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Klub Fryzomania” dla Uczestników.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności artykuły fryzjerskie i kosmetyczne.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Uczestników.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie, dostępnym za pośrednictwem strony Sklepu.
 2. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.
 3. Program rozpoczyna się w dniu 01-07-2022 r. i prowadzony jest do dnia jego odwołania.
 4. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim jednomiesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu dokonane zostanie za pośrednictwem strony Sklepu oraz poprzez Newsletter.
 5. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej, chyba że inaczej wynika z treści niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator może porozumiewać się z Uczestnikiem, a Uczestnik z Organizatorem poprzez pocztę e-mail (sklep@fryzomania.pl), telefonicznie pod numerem +48 95 880 00 25 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00) oraz pisemnie listem i osobiście pod adresem os. Centrum 2, 66-300 Międzyrzecz.
 7. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi na stronach Sklepu.
 8. Celem Programu jest nagradzanie Uczestników poprzez przyznawanie im rabatów na Towary i szkolenia fryzjerskie oraz dostępu do promocji i Towarów premium, w zamian za dokonywane w Sklepie zakupy, w zależności od ich wartości w okresie ostatnich 365 dni.

 

§ 3

Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikami Programu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz tzw. jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej („ułomne osoby prawne”), nabywające Towary w Sklepie, posiadające zarejestrowane konto w Sklepie i zapisane do Newslettera na stronie Sklepu, które spełniają także inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z obsługą Programu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programem na osobę trzecią. Uczestnik bierze udział w Programie osobiście. Wyłączone jest działanie Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela.
 3. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa, podjęcia decyzji przez Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Programie albo w razie śmierci Uczestnika. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone przez Uczestnika na piśmie i wysłane na adres siedziby Organizatora, tj. os. Centrum 2, 66-300 Międzyrzecz lub mailowo na adres sklep@fryzomania.pl, podając dane umożliwiające jego identyfikację (adres e-mail, imię i nazwisko, adres). Z chwilą zaistnienia okoliczności opisanych powyżej zablokowana zostanie możliwość korzystania z Programu.
 4. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zablokowania możliwości uczestnictwa w Programie. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i zablokowaniu możliwości uczestnictwa w Programie, podając jednocześnie numer telefonu, pod którym Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące postępowania wyjaśniającego. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem, w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

Zasady Programu

 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu i kliknięcie w przycisk „Dołącz do Klubu Fryzomania”.
 2. Przystępując do Programu, Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnego kanału komunikacji lub środków komunikacji elektronicznej, po uprzednim poinformowaniu o celu, zakresie i miejscu przetwarzania jego danych osobowych, jak też przysługujących mu z tego tytułu prawach, w tym prawie do poprawiania i usunięcia danych.
 3. Uczestnik bierze udział w Programie dokonując zakupów Towarów w Sklepie, gdzie następuje rejestracja zakupu online.
 4. Rejestracja zakupu wymaga zarejestrowania się na indywidualnym koncie Uczestnika. Rejestracja zakupu polegać będzie na cyfrowym zapisaniu danych związanych z zakupem w dedykowanym systemie informatycznym na koncie Uczestnika.
 5. Zakup zostaje zarejestrowany na koncie Uczestnika dopiero po zakończeniu transakcji (po dokonaniu płatności i wysłaniu Towaru). W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Uczestnika wartość zakupu z tej transakcji będzie odejmowana z konta Uczestnika.
 6. Każdy Uczestnik otrzymuje odpowiedni status w zależności od wartości zarejestrowanych w ciągu ostatnich 365 dni zakupów na koncie Uczestnika: 1) status brązowy – od 0,00 zł do 499,99 zł, 2) status srebrny – od 500,00 zł do 3999,99 zł, 3) status złoty – powyżej 4000,00 zł.
 7. Posiadanie statusu brązowego uprawnia Uczestnika do otrzymywania od Organizatora rabatów do 5% wartości poszczególnych Towarów oraz wcześniejszego dostępu do promocji na Towary.
 8. Posiadanie statusu srebrnego uprawnia Uczestnika do otrzymywania od Organizatora rabatów do 33% wartości poszczególnych Towarów, wcześniejszego dostępu do promocji na Towary oraz dostępu do Towarów klasy premium.
 9. Posiadanie statusu złotego uprawnia Uczestnika do otrzymywania od Organizatora rabatów do 61% wartości poszczególnych Towarów i rabatów na szkolenia fryzjerskie, wcześniejszego dostępu do promocji na Towary, dostępu do Towarów klasy premium oraz możliwości korzystania z dedykowanej infolinii VIP.
 10. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. O przyznanych rabatach i promocjach Uczestnik informowany jest drogą elektroniczną na podany przy zapisywaniu się w Programie adres e-mail.
 11. W ramach Programu i w celu jego uatrakcyjnienia Organizator przeprowadzać będzie inne niż wymienione w niniejszym Regulaminie działania promocyjne dla wszystkich Uczestników Programu. Zasady dodatkowych działań promocyjnych ogłaszane będą za pośrednictwem mailingu oraz na stronie Sklepu.
 12. Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia.
 13. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.

 

§ 5

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Programu bądź z nim związane mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty e-mail sklep@fryzomania.pl oraz listownie na adres os. Centrum 2, 66-300 Międzyrzecz. Zaleca się, aby reklamacja zawierała adres e-mail Uczestnika, dane Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub mailem wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

§ 6

Zmiana regulaminu Programu

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu, w szczególności zasad przyznawania rabatów. Zmiany te w żaden sposób nie będą naruszać praw i obowiązków nabytych przez Uczestników w okresie obowiązywania wersji Regulaminu nieuwzględniającej wprowadzone zmiany.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Sklepu.

 

§ 7

Dane osobowe i przesyłanie informacji drogą elektroniczną

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Programu, w tym uczestnictwa Uczestnika w Programie, jest Organizator – Fryzomania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 3, NIP 5961764356, REGON 521830072, KRS: 0000968379, kapitał zakładowy 6000 złotych, w całości opłacony, adres e-mail: sklep@fryzomania.pl, numer telefonu: +48 95 880 00 25.
 2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr telefonu, NIP-u oraz nazwy firmy przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest zgoda Uczestnika – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne. Jeżeli jednak Uczestnik nie poda danych, nie będzie mógł przystąpić do Programu.
 5. Organizator może udostępniać dane firmie hostingowej STATNET Online, ul. Kasztanowa 62 85-605 Bydgoszcz, NIP 5542080386, REGON 092337386 oraz firmie Youlead sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12/39, 03-713 Warszawa (mazowieckie), KRS 0000759932, REGON 381899436, NIP 1132989333. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem. Organizator przekazuje Twoje dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazujemy je do Google, w celach analityki internetowej. Dane są przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie do Organizatora na adres e-mail: sklep@fryzomania.pl lub numer telefonu: +48 95 880 00 25.
 7. Organizator przechowuje dane do czasu wycofania zgody przez Uczestnika, ewentualnie do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem https://www.fryzomania.pl/webpage/regulamin-klub-fryzomania.html. Wszelka korespondencja listowa związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres: os. Centrum 2, 66-300 Międzyrzecz z dopiskiem „Klub Fryzomania". O dotrzymaniu terminu nadesłania korespondencji decydować będzie data nadania przesyłki (w przypadku korespondencji nadsyłanej pocztą data stempla pocztowego), chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 4. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą z Organizatorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565, 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 5. Postanowienie § 8 ust. 5 Regulaminu nie znajduje zastosowania do postanowień § 1 ust. 4 oraz § 8 ust. 4 zdanie trzecie Regulaminu.